Mega Education Fair 2017 Pokhara Day 1
31 Jul 2017