साझा पार्टीको कास्की जिल्ला र पोखरा महानगरको संयोजक घोषणा कार्यकम || PHOTO GALLERY ||
14 Sep 2019

साझा पार्टीको कास्की जिल्ला र पोखरा महानगरको संयोजक घोषणा कार्यकम || PHOTO GALLERY ||

Venue : City Square 

Photo :    Sachin Malla Thakuri, Arjun Giri and Anjal Gurung / Jukson.com

www.Jukson.com

Jukson Professional Photography and Video Services, Music Video Making, TV Commercial making ( Ad ) and Short Movies.

Call us : 9846384451 , 9856039451

***  फोटो डाउनलोड गर्न क्रोम अथवा अरु ब्राउजर प्रयोग गर्नु होला अथवा कम्प्युटर / ल्यापटपको प्रयोग गर्नुहोला ।

Gallery

Write a Comment

Events
Random Picks